Йеманжа - Фотографии от Габриел Лордело и Тадеу Бианкони / 25.10 - 20.11.2018 / София

Фотосинтезис Арт Център, кафе-галерия | 25 Октомври 2018 - 20 Ноември 2018
Дата: 25 октомври 2018 във Фотосинтезис Арт център,
София, бул."Васил Левски"57

18:00 ч. Афро-бразилско модно шоу и  Quentão дегустация от Марсиа Костов, бар Synthesis
19:00 ч. Откриване на изложбата Йеманжа в присъствието на Тадеу Бианкони - един от авторите, Кафе-галерия Фотосинтезис

Изложбата можете да видите до: 20 ноември 2018

Йеманжа  е фотографска изложба, част от богатата програма на 3-та Седмица на бразилското кино и култура (21-28 октомври), организирана от Културен институт ZENON и Бразилското посолство в София.

Темата на събитието е “Следи на афро-бразилската култура”

-----------------------------------------------

От всички божества, които са влезли в културното въображение на Бразилия чрез африканската космогония, Йеманжа е най-добре познатата и  най-известната. Всяка година на 2-ри февруари, по бразилското крайбрежие, се събират тълпи, за да почетат „Кралицата на морето“, както я наричат и да хвърлят подаръци за тази ориша от Йоруба, пристигнала в Бразилия заедно с много африканци отвлечени като роби.

Думата Yemanja e етимологически свързана с израза „Yèyé omo ejá“ който буквално се превежда като „Майка,  чието потомство е риба“ . Както често се случва в Бразилия, нейният образ е синкретичен и има прилика с образа на католическата Мадона. Вероятно поради тази причина обичта и предаността към нея е разпространена далеч извън афро-бразилската култура.

Макар тя да властва над водата, обредите се извършват извън морето. В деня, посветен на нея, океанското синьо е осеяно с пъстри цветя, които контрастират с бялото облекло, носено от последователите и. Те изпращат на Йеманжа своите молби за помощ: движението на океана представя метафора за движението в живота. Смята се, че каквото и да е желанието, стига да е възможно ориша ще го изпълни. ‘Oferendes’ (подаръци), които предизвикват женското, като цветя и парфюм, се изпращат до нея.

Фотографиите на Габриел Лордело и Тадеу Бианкони документират празниците на Йеманжа, в град Витория през различни години. С чувствителност и острота техните фотографии улавят онтологията на религиозните и културни изразявания, по начин описващ Бразилия: нейните цветове, природа (днес превзета от урбанизацията), смесване на расите и вярата във всичките и форми. В този калейдоскоп от изображения, детайлите показват, взиращи се очи, форми и символи сътворяващи поетичния разказ, който предизвиква естетически транс, вдъхновен от митологията, която е пресякла Атлантическия океан и се е настанила в бразилската душа.

Текст: Лобо Пазолини

-----------------------------------------------

Габриел Лордело – започва кариерата си като фотожурналист, документирайки събития като Световна купа'2014 и Панамерикански игри 2007 в Рио де Жанейро. През 2008, заедно със своя колега Тадеу Бианкони основават агенция Mosaico Imagem и специализират в областта на индустриалната и корпоративна фотография. Неговата артистична работа може да се опише като улична  фотография, в която светлината е негово основно вдъхновение. За трети път показва свои творби в България.
 
Тадеу Бианкони – Снима в Германия в през 80те. Фотографирал е различни части на света, по време на своите пътувания, най-вече Европа и Латинска Америка. В своята страна, улавя реалността в неочаквани композиции. Заедно с Лордело, развиват  Mosaico Imagem, агенция за индустриална и корпоративна фотография. Публикувал е три книги и за трети път показва фотографиите си в България.


Лобо Пазолини – Пазолини е журналист, видео артист, писател и куратор. Започва своята артистична дейност през 90-те, като прави експерименти с видео касети VHS. В средата на деветдесетте, се мести в Лондон, където завършва магистърска програма по теория на филма. Публикувал е два научно фанстастични романа, един от които представи е Софийски университет през 2017-та.


*** 

The YEMANJÁ EXHIBITION is part of the large program of the 3rd Brazilian Week of Cinema and Culture (21 till 28 october), promoted by ZENON Cultural Institute & Embassy of Brazil in Sofia. 

The theme this year is "Traces of Afro-Brazilian Culture".

YEMANJÁ's opening date is  25th October. Please check the schedule bellow:

6 pm - PREOPENING: Afro-Brazilian Fashion Show & Quentão Degustation  by MARCIA KOSTOV, at 6:00 pm, downstairs at the Cafe Synthesis.

7 pm - Opening of the YEMANJÁ Exhibition, with the presence of the Brazilian photographer TADEU BIANCONI. At the Coffee-Gallery PhotoSynthesis (2nd floor). 

------------------------------------
Yemanja 
Photos by Gabriel Lordêllo and Tadeu Bianconi
25 October – 20 November

Of all deities that have entered Brazil’s cultural imagination through African cosmogony, Yemanja is the best known and most celebrated of them. On February 2, crowds gather along the Brazilian coast to celebrate the Queen of the Sea, as she is called, and throw presents to this orisha of Yoruba extraction, the same as many Africans taken to Brazil as slaves.

The word Yemanja is etymologically rooted in the expression Yèyé omo ejá, which can be freely translated as ‘Mother whose offspring is fish.’ As it often happens in Brazil, her representation is syncretic and bears resemblance to the catholic Madonna. Perhaps for that reason, the fascination and devotion to her spread well beyond the Afro-Brazilian culture.

Although she rules over all water types, her cult is played out by the sea. On her dedicated day, the ocean blue is dotted with colorful flowers that contrast with the white attire worn by her devotees. These send Yemanja their requests of urgent help; the movement of the ocean provides a metaphor for the motions of life itself. It is believed that whatever request is within reach of the orisha will be met. ‘Oferendas’ (gifts) that evoke the feminine universe, such as flowers and perfume, are dispatched to her.

Gabriel Lordêllo and Tadeu Bianconi’s photos record Yemanja festivities in the city of Vitória, on the 2nd of February of different years. With the sensitivity and acuity that mark their body of work, their images capture the ontology of the religious and cultural expression which, in a way, synthetizes Brazil: its colors, nature (now encroached by urbanization), miscegenation, faith in all of its hybridity. In this kaleidoscope of images, details showing gazing eyes, forms and symbols compose the poetic narrative that evokes the aesthetic trance inspired by a mythology that crossed the Atlantic and harbored for good on the Brazilian soul.


(Lobo Pasolini)

Gabriel Lordêllo -  Lordêllo started his career in photojournalism,
having covered major events such as the World Cup in 2014 and the Pan
American Games in 2007, both in Rio de Janeiro. In 2008, he  helped
found Mosaico Imagem with fellow photographer Tadeu Bianconi. The
agency specializes in industrial and corporate photography. His
authorial work fits in the context of street photography, and light is
his main inspiration. This is the third time he shows his work in
Bulgaria.

Tadeu Bianconi - Bianconi took up photography in Germany back in the
1980s. He has photographed several parts of the world during his many
international travels, including Europe and Latin America, besides his
home country, where he captures fragments of realia into unexpected
compositions. With Lordêllo, he runs Mosaico Imagem, an industrial and
corporate photography agency and has published three books of
photography. The current exhibition is his third event in Bulgaria.

Lobo Pasolini - Pasolini is a journalist, videomaker, writer and
curator. He has been active since the early 1990s, when he started
making experimental video tapes on VHS. In the mid-1990s, he moved to
London where he took an MA in film theory. He has published two books
of fiction, one of which he launched at Sofia University in 2017.
 
// Изложби / Изложби | PhotoSynthesis | Октомври 25, 2018

Фотогалерия: Йеманжа - Фотографии от Габриел Лордело и Тадеу Бианкони / 25.10 - 20.11.2018 / София

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии