България – друга гледна точка - фотографска изложба на Бруно Кломфар / 21.11. - 22.12.2017/ София

Галерия SYNTHESIS | 22 Ноември 2017 - 22 Декември 2017

Откриване: 21.11.2017 / 19:00 ч.
в Галерия за фотография SYNTHESIS,
София, бул. „Васил Левски“ 55
Среща с автора: 22.11.2017 I 19:00 ч.
Куратор на изложбата: Надежда Павлова
Изложбата може да бъде видяна до 22.12.2017


Архитектурните структури от 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век, манифестация на мащабни утопични обекти, построени почти изцяло от бетон, вдъхновяват австрийския фотограф Бруно Кломфар да създаде серията PAST FUTURE.  Пътешествие-проучване на епоха, ориентирана към бъдещето тогава, изплъзваща се в миналото днес. Пътуванията го отвеждат в градове като Берлин, Хамбург, Братислава, Брюксел, Париж, Милано, Лондон и Цюрих, където той не само проследява иконите на архитектурната история, но също се интересува от емблематични сгради, застрашени от разрушаване, поради пропуски в законите за защита на архитектурното наследство. Проектирането на „минало бъдеще“ върху сегашното състояние на тези архитектурни обекти и функциите, които изпълняват, позволява различни слоеве време да  съжителстват в сложно преплитане.

Работата на Бруно Кломфар по този проект го довежда в София, като участник в груповата изложба „Uncommon places” на платформата Young Austrian Photography, представена в галерия SYNTHESIS през 2015 година. 
През 2016-та и 2017-та година, по идея и покана на господин Томас Щьолцл - зам. посланик в Австрийско посолство София,  Бруно Кломфар предприема няколко пътувания и заснема множество архитектурни обекти в България, построени в периода 1960 – 1980 година.  

Изложбата БЪЛГАРИЯ – ДРУГА ГЛЕДНА ТОЧКА  включва фотографии, направени по време на тези пътувания.  
Фотографиите са заснети с изключителна прецизност и внимание към детайлите. Формиращ е изборът на фотографска техника, с която авторът работи, голямоформатна дигитална камера. Работата с нея изисква повече време и внимателен подбор на гледни точки. Получените изображения се съсредоточават върху пространствените структури и ясното им документиране, което позволява на зрителите да споделят пространственото преживяване на сградите и местата, които авторът изобразява, както и да усетят плътността на време, вложено при заснемането им. 

По време на своята работа всеки фотограф е изправен пред избор, как да покаже реалността, красива или грозна. Бруно Кломфар избира да естетизира максимално действителността, да отдели и постави акцент, както върху ценни архитектурни детайли, така и върху елементи от ежедневната употреба и функциониране на заснетите сгради и монументи.  Едно от търсените качества на избраните обекти е те да са „обживяни“ от обществото. 

В свят, в който фотографията става все по-безтелесна, изложбата предлага класическо представяне и усещане за материя, изпълваща пространството, заредена с исторически контекст. Творбите събуждат разнообразни усещания в различни възрастови групи. За всяко поколение архитектурата е натоварена с различни смисли. Тя надживява промените и хората, освобождава се от политическата натовареност, променя функциите си и не трябва да се възприема еднозначно, в което е смисълът на нейното опазване и поглеждане от друга гледна точка.

Надежда Павлова - автор и куратор

Партньор в представянето на изложбата е Анета Василева - архитект, архитектурен критик и публицист и част от архитектурна група WhATA. Тя е преподавател в УАСГ и доктор по история и теория на архитектурата с фокус върху архитектурата от втората половина на ХХ век.
Нейните текстове ще добавят точните думи към фотографиите, за което и благодарим.
Бихме искали сърдечно да благодарим и на всички институции и техните служители, за съдействието им по време на снимачния процес. Без тяхната помощ и подкрепа, работата по този проект, както и изложбата не биха били възможни.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Австрийско посолство София.

Партньори на събитието:
Изложбата може да бъде разгледана до 22.12.2017 г.в галерия SYNTHESIS, бул.”Васил Левски”55, София.

За повече информация: Светлана Харизанова- 0887970107, sharizanova@photosynthesis.bg и Надежда Павлова - 0888392389, nadezhda_pavlova@hotmail.com
 BULGARIA – ANOTHER POINT OF VIEW
Photographic Exhibition of Bruno Klomfar 
Curator: Nadezhda Pavlova

The architectural structures of the 60s, 70s and 80-s of the last century, a manifestation of large-scale utopic object built almost entirely of concrete, have inspired Austrian photographer Bruno Klofmar to create the PAST FUTURE series.  An adventure and exploration of an age then oriented toward the future, now stealing away from the past. His travels take him to cities like Berlin, Hamburg, Bratislava, Brussels, Paris, Milan, London and Zurich, where he not only follows the icons of architectural history but also take interest in emblematic buildings threatened with destruction due to omissions in the architectural heritage preservation acts. Projecting “past future” onto the present state of those architectural sites and the functions that they perform allows various layers of time to coexist complexly intertwined.  
Bruno Klofmar’s work on this project has brought him to Sofia as a participant in the Uncommon Places group exhibition on the Young Austrian Photography platform presented in the SYNTHESIS gallery in 2015.

In 2016 and 2017, at the idea and invitation of Mr. Thomas Stoelzl, Deputy Ambassador in the Austrian Embassy in Sofia, Bruno Klofmar undertook several trips and shot a great number of architectural sites in Bulgaria built in the period 1960-1980.  

The exhibition BULGARIA-ANOTHER POINT OF VIEW includes photographs taken during those trips. 
The photographs have been taken with exceptional precision and attention to detail. The choice of the photographic equipment used by the author in his work, a large-format digital camera, plays a forming part. Work with this camera requires more time and careful selection of points of view.  The images obtained focus on spatial structures and their clear documentation allowing viewers to share the spatial experience of the buildings and places depicted by the author as well as feel the density of the time put into shooting them.   

During his work every photographer faces a choice of how to show reality: beautiful or ugly. Bruno Klofmar chooses to estheticize reality to the utmost degree, to separate and accentuate both precious architectural elements and elements of the everyday use and functioning of the buildings and monument shot.  One of the qualities of the sites selected sought is that they be enlivened by society. 

In a world where photography becomes more and more bodiless, this exhibition offers a classic presentation and a sense of matter filling up space, charged with a historical context.  The works give rise to different sensations in different age groups. For each generation, the architecture carries different meanings. It outlives changes and people, sets itself free form political loads, changes its functions and should not be taken unambiguously, which is the very reason to preserve it and look at it from another point of view.  

Nadezhda Pavlova – Author and Curator

One of the partners in the presentation of the exhibition is Aneta Vasileva – an architect, an architecture critic and a publisher as well as part of the WhATA architectural group. She is a lecturer at the University of Architecture, Civil engineering and Geodesy and a Doctor of History and Theory of Architecture focused on architecture from the second half of the 20th century.

We would like to thank her for her texts, which will add to the photographs the right words. 
We would also like to kindly thank all institutions and their employees for their assistance during the shooting process.  Without their help and support, work on this project or the exhibition would not be possible.

The event takes place with the financial support of the Austrian Embassy in Sofia
Event partners:
The exhibition is opened until December, 22.12 in the SYNTHESIS gallery, 55 Vasil Levski Blvd, Sofia.

For more information: Svetlana Harizanova- 0887970107, sharizanova@photosynthesis.bg and Nadezhda Pavlova - 0888392389, nadezhda_pavlova@hotmail.com// Изложби / Изложби | PhotoSynthesis | Ноември 15, 2017

Фотогалерия: България – друга гледна точка - фотографска изложба на Бруно Кломфар / 21.11. - 22.12.2017/ София

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии