Истанбул - извън времето - изложба фотографии на Тимурташ Онан / 14.02 - 06.03.2019 / София

Галерия Synthesis | 14 Февруари 2019 - 06 Март 2019
Откриване: 14.02 (четвъртък), 19:00 ч.
в 
Галерия SYNTHESIS
Изложбата може да бъде видяна до 06.03.2019

Може би първaта мисъл, която хрумва на човек след разместването на пластовете, започнало с Индустриалната революция, е миграцията на работници, превърнала градовете в тесни и пренаселени места. Успоредно с миграцията и новия начин на живот настъпва и още една, далеч по-съществена промяна, която преобръща отношенията ни със света с главата надолу: хора, свикнали да живеят според сезоните, вече възприемат времето като основно средство за съществуване, което да използват всеки ден и всяка минута. Времето престава да бъде мерило за смяната на сезоните, то вече не е нито изгревът, нито залезът на слънцето.

Времето е невидимата суровина на организирания свят, то може да бъде отчитано, но престава да тече безцелно и изпълнено с копнеж, защото сега се налага да бъде улавяно насила. Обременен от теснотата на градската среда, съвременният човек живее по график, разпределен по дневните часове. Фотографиите на Тимурташ Онан ни повеждат из града като сцена: прекосяваме пространства, кръстовища, задръствания и човешки тълпи. В неговите фотографии ние се отеделяме от времето, стигаме до точка, където то вече не може да бъде отчитано, не е средство за съществуване – там времето се размива, превръща се в светлина, в чувство, във вятър или облак.

Времето, освободено от задължението да бъде суровина за планиране, се превръща в нещо летливо, неосезаемо и придобива човешки мащаб. Красивите думи на известния турски поет Ахмет Хамди Танпънар „ние не сме нито изцяло във времето, нито напълно извън него" превръщат неразбираемото в действителност. И така, отново можем да говорим за хората и за живота...

Докато времето тече, ние следваме и себе си, и лицата на онези, които вървят по улиците. Чайки се спускат над главите ни; миризмите на сняг, слънце и нощ се смесват; знаем, че тичащото дете и възрастния човек в огледалото, непременно ще се срещнат; балоните се издигат високо над Босфора, сякаш за да ни напомнят за други светове...

Фотографиите на Тимурташ Онан носят усещане за безвремие, за сънища и за истината отвъд града. Всичко на тези снимки е реално – също като нас, също като мечтите ни, също както забравяме, докато мечтаем и губим, докато си спомняме.
Ерхан Шермет


За автора:
Тимурташ Онан е роден в Истанбул. Започва да се занимава с фотография през 1980 г. Онан работи като професионален фотограф вече 25 години, става част от много събития и участва в самостоятелни и общи изложби в Турция и чужбина. Носител е на повече от 40 национални и международни награди, сред които и награди на ЮНЕСКО и ЮНЕП. Член е на жури на национални и международни конкурси. Автор е на документални филми със социална тематика, както и на книги. Известен е с множество проекти в Истанбул. Произведения на твореца се намират в държавни и частни колекции в Турция и чужбина. В момента се занимава с фотоработилници и нови фотографски проекти.

Съпътстваща програма:

15/02 I 19:00 ч. Среща-разговор с автора
26/02 I 19:00 ч. Истанбул във фотокнигите на различни авториISTANBUL TIMELESS
photographic exhibition by Timurtaş Onan
14th of February - 6th of March

Perhaps the first thing that comes to mind amongst the major upheavals that began with the Industrial Revolution is the migration of workers which turned cities into overcrowded and cramped places. Nevertheless along with migration and a new way of life, there was also a far more significant change that turned our relationship with the world upside-down: folks who had been used to living by the turn of the seasons now perceived time as a basic and consumable commodity to be accounted for every day, every minute.
Time became no longer the changing of the seasons, neither the sunrise nor the sunset.
Time is the invisible raw material of a schedule, it can be accounted for but it no longer ambles along wistfully, for now it must be chased down reluctantly.
As well as cramped surroundings, the city dweller is burdened by, and has not yet come to terms with, living with a plan divided into the hours of each day.
Timurtaş Onan's photographs guide us around the city's scenes; we pass through spaces, congestion, intersections, fractures and over-crowding.
Yet in his work we are divorced from time; beyond that which cannot be accounted for time is no longer a consumable and it melts away to instead become light, emotion, wind or a cloud.
Time is liberated from being the raw material of schedules and turns into something volatile, intangible and on a human scale. The beautiful words of famous Turkish Poet Ahmet Hamdi Tanpınar "we are neither inside nor completely outside' turns the incomprehensible into reality. And so we can talk about people and life once again ...

As time drifts by we follow the faces of those passing through the streets as well as ourselves. Seagulls swoop overhead; the scents of snow, of sun and of the night blend into each other; the rushing child and the pensioners in that mirror will surely meet we know; balloons climb over people and high over the Bosphorus as if reminding us of other worlds...
What we are seeing are photographs of idleness, of dreams and the truth behind the city. Everything in these photos is real; just as we are, just as we dream, just as we forget whilst dreaming and just as we lose whilst remembering.

Erhan Şermet


More for the artsit:

Timurtaş Onan was born in Istanbul. He started his work in photography in 1980. Onan has been working as a professional photographer for 25 years , participated in numerous events and had solo and joint exhibitions in Turkey and abroad. He has over 40 national and international awards, including from Unesco and Unep, Participated as a jury member in national and international competitions. He made documentary films on social issues and published books. He is known for his numerous projects on Istanbul. The works of the artist are in public and private collections in Turkey and abroad. He is currently working on photo workshops and new photographic projects..
 
// Изложби / Изложби | PhotoSynthesis | Февруари 14, 2019

Фотогалерия: Истанбул - извън времето - изложба фотографии на Тимурташ Онан / 14.02 - 06.03.2019 / София

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии